dragana-i-olga-ultra-zvuk 30_avius_
Metoda pregleda koja ne koristi jonizujuće zračenje, pogodna za mlađu populaciju žena.
Posebno za pregled malih dojki, juvenilnih dojki, kao i za kontrolu dojki nakon operativnih zahvata.
Senzitivnost za eksploraciju benignih promena je veća od mamografije zbog dominacije mlečnog tkiva gde mamgrafija može dati lažno negativan nalaz.  Kod takve građe dojki ultrazvuk rešava dijagnostičku dilemu.
Preporučuju se redovne kontrole na 6 maseci.
U otkrivanju i razlikovanju lezija u dojkama primenjuje se klinički pregled, radiološka dijagnostika, ciljana biopsija sa ph verifikacijom.
Pored dosadasnjh klasičnih metoda u dijagnostici bolesti dojki razvijena je elastografija kao nova komplementarna, neinvazivna tehnika koja direktno otkriva elastične karakteristike tkiva dojke, koja se razlikuju po tvrdoći od patološki izmenjenog tkiva.
Elastografija se koristi u dijagnostici bolesti dojke i štitaste žlezde. To je metoda u kojoj se meri otpor pri prolasku ultrazvuka kroz meka tkiva u cilju otkrivanja suspektnih promena.
Pregled je skoro istovetan kao ultrazvučni pregled, ali se sumnjiva promena tokom pregleda  komprimuje sondom oko 5-6 puta, u jednakim vremenskim intervalima, jednakom jačinom a radi utvrđivanja povećanja otpora tkiva pri prolasku uz talasa.
Slika sumnjive promene i okolnog tkiva prikazana je različitim bojama, što označavamo kao kvalitativno testiranje otpora tkiva, ali se otpori mogu meriti i kvantitativno, kako unutar same sumnjive promene, tako i u okolnim tkivima.
   …